Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych Nowość

Cel studiów:

Studia przygotowują do prowadzenia tajnej kancelarii, zarządzania zbiorami danych osobowych,  pełnienia funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnej, pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych (IOD). Program obejmuje także problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia,

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do osób zainteresowanych pracą związaną z administrowaniem i ochroną, informacji niejawnych i danych osobowych, lub zatrudnionych na takich stanowiskach.

Program studiów:

Program studiów uwzględnia najnowsze regulacje RODO oraz przygotowuje do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), obejmuje łącznie 188 godzin zajęć dydaktycznych, w  tym 120 godz. wykładów.

W ramach studiów realizowane będą następujące przedmioty:

 • Klasyfikacja informacji prawnie chronionych oraz zasady zarządzania nimi
 • Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych – regulacje międzynarodowe, europejskie i krajowe
 • Prawne aspekty ochrony danych osobowych
 • Organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych, jego status, zadania i uprawnienia
 • Ogólne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym
 • Podstawowe środki zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
 • Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej
 • Osobowe i techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przy zastosowaniu nowych technologii
 • Obowiązki administratorów danych i przetwarzających
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych
 • Systemy zarządzania jakością w ochronie informacji i danych
 • Status i obowiązki inspektorów ochrony danych

Kierownik Studiów:

dr Adam Tittinger  – doktor nauk ekonomicznych, spec. zarządzanie (studia doktoranckie St. George University, Londyn, Bremen).   Brał udział w realizacji, organizacji i prowadzeniu szkoleń, warsztatów interaktywnych, w tym w projektach międzynarodowych: Phare Access, Phare/TACIS, Phare Partnership, Phare CBC, Phare SSG, Phare 2000, Phare 2002, Leonardo da Vinci, Grundvig,  SPO RZL, Equal, Leader+, POKL, POIG. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania metody cyklu uczenia się dorosłych, w prowadzeniu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów, a także przygotowywania studiów wykonalności i oceny projektów inwestycyjnych PCM . Zatrudniony jako wykładowca zarządzania – WSIiZ Rzeszów, WSZiA Zamość, WSIE Rzeszów i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przez wiele lat kierował jednostkami organizacyjnymi, przedsiębiorstwami, projektami i zespołami ludzkimi w różnych środowiskach technologicznych i gospodarczych.Zaangażowany w doradztwo w sieciach KSU i KSI (audyty technologiczne, transfery technologii w branży elektromaszynowej, instalacji i aparatów przemysłowych, ICT), doradztwo przy realizacji projektów w ramach POKL i POIG (rozwój powiązań kooperacyjnych, clustering, plany rozwoju eksportu).

Audytor monitorujący Norweski Mechanizm Finansowy – projekty realizowane w Polsce, krajach bałtyckich, obwodzie kaliningradzkim.