Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych

Cel studiów:

Studia przygotowują do prowadzenia tajnej kancelarii, zarządzania zbiorami danych osobowych,  pełnienia funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnej, pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych (IOD). Program obejmuje także problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia,

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do osób zainteresowanych pracą związaną z administrowaniem i ochroną, informacji niejawnych i danych osobowych, lub zatrudnionych na takich stanowiskach.

Program studiów:

Program studiów uwzględnia najnowsze regulacje RODO oraz przygotowuje do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), obejmuje łącznie 188 godzin zajęć dydaktycznych, w  tym 120 godz. wykładów.

W ramach studiów realizowane będą następujące przedmioty:

 • Klasyfikacja informacji prawnie chronionych oraz zasady zarządzania nimi
 • Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych – regulacje międzynarodowe, europejskie i krajowe
 • Prawne aspekty ochrony danych osobowych
 • Organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych, jego status, zadania i uprawnienia
 • Ogólne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym
 • Podstawowe środki zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
 • Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej
 • Osobowe i techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przy zastosowaniu nowych technologii
 • Obowiązki administratorów danych i przetwarzających
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych
 • Systemy zarządzania jakością w ochronie informacji i danych
 • Status i obowiązki inspektorów ochrony danych