Informacja nt. wykorzystania plików cookie

Czym są cia­steczka (ang. cookie)

Pliki cookie to nie­wiel­kie por­cje infor­ma­cji zapi­sy­wane przez prze­glą­darkę (naj­czę­ściej w pli­kach tek­sto­wych) na Twoim kom­pu­te­rze pod­czas prze­glą­da­nia Inter­netu. Obec­nie są bar­dzo chęt­nie i czę­sto uży­wane przez ser­wisy inter­ne­towe i wyko­rzy­sty­wane są do wielu celów m.in. uła­twiają Ci codzienne prze­glą­da­nie Inter­netu ponie­waż mogą prze­cho­wy­wać np. infor­ma­cje o otwar­tej zakładce w menu strony albo infor­ma­cje o wybra­nym języku w jakim chcesz daną stronę oglą­dać.

Pliki cookie mogę rów­nież być wyko­rzy­stane do zbie­ra­nia infor­ma­cji o Twoim zacho­wa­niu w sieci, np. mogą zbie­rać infor­ma­cje o odwiedza­nych przez Cie­bie stro­nach, obej­rza­nych rekla­mach i inne infor­ma­cje o Tobie (które mogą być wyko­rzy­stane rów­nież w celach han­dlo­wych).

Cia­steczka na stro­nach w dome­nie wszia.edu.pl

Strony uczelni w dome­nie wszia.edu.pl wyko­rzy­stują pliki cookie przede wszyst­kim do uła­twie­nia Inter­nau­cie poru­sza­nia się po stro­nach uczelni. Uczel­nia korzy­sta rów­nież z mecha­ni­zmów zbie­ra­nia sta­ty­styk dostarcza­nych przez Google Ana­li­tycs (które opie­rają swoje dzia­ła­nie na wykorzy­staniu pli­ków cookie).

Jak zarzą­dzać pli­kami cookie

Jeżeli nie wyra­żasz zgody na wyko­rzy­sta­nie mecha­ni­zmu pli­ków cookie możesz zmie­nić usta­wie­nia swo­jej prze­glą­darki. Klik­nij w ten link a przej­dziesz do porad­nika jak zmie­niać pre­fe­ren­cje zwią­zane z cias­teczkami w Two­jej prze­glą­darce. W przy­padku zablo­ko­wa­nia cia­ste­czek cookie korzy­sta­nie ze strony uczelni i innych ser­wi­sów w dome­nie wszia.edu.pl będzie nadal moż­liwe (mogą wystą­pić pewne nie­do­god­no­ści jed­nak nie powinny one wpły­nąć w spo­sób istotny na dostęp do infor­macji publi­ko­wa­nych w ser­wi­sach uczelni).