• Administracja stanu cywilnego Nowość
  Cel studiów Celem studiów jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy zawodowej oraz umiejętności praktycznych koniecznych w codziennej działalności urzędników stanu cywilnego. Studia zapewniają wymagane ustawowo od kierowników USC wykształcenie prawnicze. Uczestnicy zapoznają się z aktualnymi regulacjami prawnymi potrzebnymi do kierowania USC. Zdobędą również wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Adresaci studiów Studia […] ... więcej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w edukacji
  Studia przygotowują profesjonalne kadry, mogące realizować złożone procedury kształtowania bezpiecznych warunków pracy w przedsiębiorstwach. ... więcej
 • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
  Priorytetem jest nauczenie słuchaczy m.in. zasad oceny podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, podstawowych metod przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji. ... więcej
 • Bezpieczeństwo w transgranicznym przepływie osób i towarów
  Celem studiów jest rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów prawnych regulujących ochronę zewnętrzną granic Unii Europejskiej ... więcej
 • Doradca podatkowy
  Cel studiów Przygotowanie słuchaczy do egzaminu jaki muszą zdać osoby, które chcą wykonywać zawód doradcy podatkowego. Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia objęte egzaminem. Szczególny nacisk położony zostanie na przegotowanie praktyczne do praktyczne z zakresu doradztwa podatkowego, m.in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. Zajęcia prowadzone będą […] ... więcej
 • Egzekucja administracyjna
  Studia skierowane do pracowników służb egzekucyjnych w administracji skarbowej, celnej i samorządowej, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ... więcej
 • Gospodarka odpadami
  Cel studiów Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy związanej z nowymi warunkami działania w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, a także przygotowanie ich do samodzielnego rozwiązywania problemów zarządczych w tym obszarze w świetle obowiązujących przepisów Unii Europejskiej Adresaci studiów Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia I i II stopnia) wszystkich kierunków, a w szczególności […] ... więcej
 • Kadry i płace
  Cel studiów: Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, które przyczynią się do aktywizacji zawodowej i podjęcia pracy w kadrach, rachubie płac, w biurach rachunkowych lub kancelariach doradztwa podatkowego jako wykwalifikowany specjalista ds. kadr i płac. Skorzystaj z dofinansowania studiów z KFS i studiuj bezpłatnie. Zobacz więcej → Adresaci studiów: Właściciele i […] ... więcej
 • Mediacje i negocjacje społeczne
  Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o wpis na listę mediatorów - możliwy wpis na listę sądów karnych oraz na listę mediatorów w sprawach cywilnych ... więcej
 • Planowanie i zarządzanie efektywnością energetyczną
  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do realizowania zadań nałożonych na jednostki sektora publicznego wynikających z ustaw "O efektywności energetycznej" oraz "Prawo energetyczne" ... więcej
 • Prawo i zarządzanie w pielęgniarstwie
  Cel studiów Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego oraz efektywnego zarządzania personelem pielęgniarskim a także do bezpiecznego w aspekcie prawnym wykonywania zawodu pielęgniarki. Ponadto  mają na celu podnoszenie oraz doskonalenie  umiejętności menadżerskich w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi. Ramowe treści programowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z prawnymi uwarunkowaniami wykonywania zawodu […] ... więcej
 • Prawo medyczne
  Studia adresowane są dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami prawnymi związanymi z działalnością medyczną oraz prawami pacjenta. Udział w Studium zapewnia uczestnikowi szeroką i rzetelną wiedzę w zakresie przedstawianej problematyki. ... więcej
 • Prawo Samorządu Terytorialnego i Administracji
  Podczas studiów słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne konieczne w codziennej działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej ... więcej
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prawo pracy
  Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych. ... więcej
 • Wiedza o społeczeństwie
  Celem Studiów jest zdobycie kwalifikacji i pozyskanie nowych umiejętności zawodowych przez nauczycieli uczących przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Studia kierowane są również do osób, które w przyszłości pragną poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć nowe uprawnienia do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie. ... więcej
 • Zarządzanie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób i towarów
  Absolwent będzie posiadać szeroką wiedzę z aktualnych zmian wynikających z prawa Unii Europejskiej, prawa celnego UE oraz krajowych regulacji celnych i granicznych ... więcej