Administracja stanu cywilnego

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy zawodowej oraz umiejętności praktycznych koniecznych w codziennej działalności urzędników stanu cywilnego. Studia zapewniają wymagane ustawowo od kierowników USC wykształcenie prawnicze. Uczestnicy zapoznają się z aktualnymi regulacjami prawnymi potrzebnymi do kierowania USC. Zdobędą również wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich wszystkich kierunków. Skierowane są przede wszystkim  do pracowników urzędów stanu cywilnego , urzędników i pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji.

Program studiów

 • Wstęp do prawoznawstwa – źródła prawa
 • Obywatelskie prawo administracyjne
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Zarys prawa cywilnego
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi
 • Zarys postępowania cywilnego
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Międzynarodowe regulacje w zakresie prawa rodzinnego
 • Wybrane problemy ustaw o obywatelstwie i cudzoziemcach
 • Prawo urzędnicze i elementy prawa pracy
 • Organizacja i funkcjonowanie USC
 • Prawo wyznaniowe w USC
 • Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • Metody badania autentyczności dokumentów i podpisów
 • Podstawy informatyki oraz obsługa oprogramowania USC
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Zasady komunikacji interpersonalnej