Bezpieczeństwo i higiena pracy w edukacji

Cel studiów:

W ramach studiów  słuchacze zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto studia przygotowują profesjonalne kadry, mogące realizować złożone procedury kształtowania bezpiecznych warunków pracy w przedsiębiorstwach, kadry dla różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy i innych instytucji zajmujących się tą problematyką. Absolwenci uzyskają kwalifikacje  do pracy na stanowiskach inspektora, specjalisty oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 246, poz. 2468).

Adresaci studiów:

Absolwenci uczelni wyższych posiadający kwalifikacje pedagogiczne.

 Program studiów:

  • Problemy BHP w ustawodawstwie pracy
  • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
  • Organizacja bezpiecznej pracy
  • Audyty bezpieczeństwa pracy
  • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
  • Metodyka i organizacja szkoleń w zakresie BHP
  • Psychologia pracy
  • Metodyka pracy służb BHP
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy
  • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
  • Zarządzanie budynkiem
  • Dydaktyka przedmiotowa
  • Praktyka pedagogiczna

Kie­row­nik stu­diów:

doc. dr Sta­ni­sław Wie­czo­rek –Rektor Wyż­szej Szko­ły Za­rzą­dza­nia i Ad­mi­ni­stra­cji w Za­mo­ściu.  Spe­cja­li­zu­je się w za­kre­sie er­go­no­mii i psy­cho­lo­gii pracy. Autor wielu prac na­uko­wych, w tym pod­ręcz­ni­ków, pu­bli­ka­cji w cza­so­pi­smach na­uko­wych, ma­te­ria­łów szko­le­nio­wych oraz pro­gra­mów kształ­ce­nia.  W roku 2004 no­mi­no­wa­ny przez mie­sięcz­nik „Atest” do ty­tu­łu naj­lep­sze­go wy­kła­dow­cy er­go­no­mii w Pol­sce.  W 2009 r. lau­re­at Na­gro­dy Głów­ne­go In­spek­to­ra Pracy im. Ha­li­ny Kra­hel­skiej za osią­gnię­cia w za­kre­sie ochro­ny pracy i ochro­ny zdro­wia w śro­do­wi­sku pracy.