Bezpieczeństwo w transgranicznym przepływie osób i towarów

Cel studiów

Celem studiów jest rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów prawnych regulujących ochronę zewnętrzną granic Unii Europejskiej, zewnętrzną granicę obszaru Schengen oraz głównych zagadnień polityki bezpieczeństwa Polski i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa.

Ochrona i zarządzanie ruchem granicznym obejmuje przepisy dotyczące przemieszczania osób i towarów. Dotyczą one problematyki realizowanej w ramach zadań ustawowych przez Straż Graniczną i Służbę Celną, ale również prezentują zagadnienia dotyczące kontroli jakościowej dokonywanej przez graniczne organy kontrolne m. in. służby weterynaryjne, fitosanitarne i epidemiologiczne.

Adresaci studiów

 • Kadra kierownicza oraz pracownicy służb granicznych, administracji weterynaryjnej administracji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Pracownicy agencji celnych, osoby obsługujące operacje importowo – eksportowe oraz dostawy wewnątrzwspólnotowe.

Program studiów

 • Polityka bezpieczeństwa RP,
 • nstytucje bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RP,
 • Integracja europejska,
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej i współpraca transgraniczna,
 • Wschodnia polityka zagraniczna Unii Europejskiej, Polityka celna,
 • Wspólnotowe prawo celne,
 • Wspólnotowy system preferencji celnych i operacje uprzywilejowane,
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne w obrocie towarowym z państwami trzecimi,
 • Bezpieczeństwo pozaekonomiczne w obrocie towarowym z państwami trzecimi,
 • Prawo dewizowe i Kodeks Karny Skarbowy,
 • Zarządzanie ruchem granicznym,
 • Polityka wizowa i azylowa,
 • Graniczna kontrola celna,
 • Transgraniczny przepływ osób i towarów w regulacjach prawnych Rosji, Białorusi i Ukrainy,
 • Zarządzanie kryzysowe w strefie nadgranicznej,
 • Bezpieczeństwo transgraniczne w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej.