Egzekucja administracyjna

Cel studiów

Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy pracowników administracji państwowej i samorządowej w zakresie kompleksowo ujętej problematyki egzekucji administracyjnej z elementami egzekucji cywilnej.

Adresaci studiów

Pracownicy służb egzekucyjnych w administracji skarbowej, celnej i samorządowej, pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy, oraz osoby zainteresowane problematyką egzekucji administracyjnej.

Program studiów

Materia wykładowa obejmuje całościowe omówienie polskiego modelu egzekucji administracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień cywilistycznych w egzekucji administracyjnej oraz kontroli aktów i czynności egzekucyjnych przez sądy administracyjne.

Program obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Źródła prawa w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
 • Prawo konstytucyjne,
 • Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego,
 • Odpowiednie stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w Administracji,
 • Zakres przedmiotowy egzekucji administracyjnej,
 • Podmioty egzekucji administracyjnej,
 • Wszczęcie i przebieg postępowania egzekucyjnego,
 • Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze pieniężnym,
 • Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym,
 • Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym,
 • Postępowanie zabezpieczające w egzekucji,
 • Stosunek egzekucji administracyjnej do egzekucji sądowej,
 • Egzekucja administracyjna w Unii Europejskiej,
 • Koszty i wydatki egzekucyjne,
 • Technika redagowania pism w praktyce administracyjnej,
 • Etyczne aspekty egzekucji administracyjnej.