Gospodarka odpadami

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy związanej z nowymi warunkami działania w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, a także przygotowanie ich do samodzielnego rozwiązywania problemów zarządczych w tym obszarze w świetle obowiązujących przepisów Unii Europejskiej

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia I i II stopnia) wszystkich kierunków, a w szczególności dla pracowników samorządów terytorialnych, nauczycieli, pracowników służb miejskich i komunalnych oraz przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

W trakcie studiów słuchacz zdobędzie:

wiedzę:

 • na temat podstaw prawnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
 • w zakresie systemów gospodarki odpadami komunalnymi w tym odbioru, monitoringu i kontroli oraz podstawowych narzędzi informatycznych wspomagających system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi,
 • na temat rozwiązań technologicznych, procesów, podstawowych metod, maszyn, urządzeń i pojazdów stosowanych do zbierania, transportu, przeładunku, sortowania i przekształcania odpadów,
 • gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, edukacji ekologicznej w tym narzędzi komunikacji na szczeblu lokalnym, skuteczność metod i kanałów dystrybucji informacji oraz mierników oceny skuteczności działań w tym zakresie.

umiejętności:

 • pozyskiwania informacji w zakresie rodzajów odpadów oraz metod ich odzysku i unieszkodliwiania, dokonywania ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągania wniosków oraz formułowania i uzasadniania opinii,
 • poruszania się wśród aktów prawa dotyczących gospodarki odpadami, zaprojektowania aktów prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, przygotowywania sprawozdania z poziomu przedsiębiorstwa oraz gminy oraz przygotowania SIWZ do przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów,
 • zaprojektowania optymalnego systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, zaprojektowania najbardziej efektywnego modelu selektywnej zbiórki dla określonego charakteru gminy i optymalizacji działań administracyjnych związanych z zarządzaniem gospodarki odpadami komunalnymi z poziomu gminy oraz usprawnienia kontroli odbioru odpadów komunalnych,
 • przygotowania skutecznej i efektywnej kampanii edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Program studiów

 1. Podstawy prawne gospodarki odpadami komunalnymi:
  • utrzymanie czystości i porządku w gminach,
  • odpady,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • projektowanie aktów prawa miejscowego w gospodarce odpadami.
 2. Sprawozdawczość w gospodarce odpadami komunalnymi.
 3. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie.
 4. Optymalny system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi:
  • założenia systemu – spełnienie wymagań określonych w przepisach,
  • wybór wariantu przetargu z rozdzieleniem na odbiór i transport oraz przetwarzanie,
  • konstrukcja systemu – frakcje, sposób zbiórki, usługi,
  • częstotliwość wywozu w powiązaniu z typem zabudowy,
  • działania w zakresie pozyskania deklaracji, zbiórki odpadów, efektywności systemu,
  • ściągalność jako pochodna wieloletniej pracy edukacyjno-informacyjnej.
 5. Zamówienia publiczne w aspekcie gospodarki odpadami.
 6. Selektywna zbiórka odpadów jako element podstawowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
  • modele selektywnej zbiórki wprowadzone przez gminy,
  • próba ministerialnej regulacji modelu selektywnej zbiórki,
  • postępowanie ze szczególnymi rodzajami odpadów – azbest, ZSEE, odpady budowlane, zielone, wielkogabarytowe itp.
 7. Edukacja ekologiczna:
  • narzędzia komunikacji na szczeblu lokalnym,
  • skuteczność metod i kanałów dystrybucji informacji,
  • mierniki i ich brak w zakresie edukacji ekologicznej,
  • przykłady skutecznej kampanii edukacyjnej zoptymalizowanej dla założonego celu.
 8. Monitoring i kontrola odpadów komunalnych:
  • kontrola w zakresie gospodarki odpadami prowadzona przez gminy,
  • kontrola z wykorzystaniem identyfikatorów pojemników i ważeniem odpadów,
  • analiza danych z systemów automatycznego monitorowania stanu pojemników,
  • kontrola jakości usług w zakresie odbioru i transportu odpadów.
 9. Firma wywozowa – organizacja, sprzęt, technologie.
 10. Narzędzia informatyczne wspomagające system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi:
  • założenia dla poszczególnych elementów systemu informatycznego wspomagania zarządzania gospodarką odpadami,
  • rozdzielenie gromadzenia danych z deklaracji wraz z naliczeniami od analizy danych,
  • platforma analiz przestrzennych i społecznych,
  • uzupełnienie systemu o identyfikację i ważenie odpadów,
  • portal dla mieszkańca jako narzędzie łatwej komunikacji i wspomagania obsługi.
 11. Przetwarzanie odpadów – podstawowe procesy i metody.