Mediacje i negocjacje społeczne

Cel studiów:

 • przekazanie wiedzy słuchaczom z zakresu mediacji i negocjacji,
 • wyrobienie  umiejętności diagnozy własnego stylu reagowania,
 • zapoznanie z terminologią przedmiotu oraz mechanizmami psychologicznymi,
 • zapoznanie z właściwymi zasadami komunikowania się w sytuacjach konfliktowych oraz zapobiegania niewłaściwym formom porozumiewania się,
 • zapoznanie z uregulowaniami prawnymi w zakresie mediacji i negocjacji w Polsce, UE i USA oraz ich zastosowaniem w różnych sferach życia.
 • poznanie warsztatu profesjonalnego mediatora.

Adresaci studiów:

 • absolwenci uczelni wyższych, w szczególności administratywiści, prawnicy, pedagodzy, psychologowie, socjologowie i inni, którzy w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z konfliktami, pragną uzyskać nowe kwalifikacje, co przyczyni się do wzmocnienia ich pozycji zawodowej,
 • ponadto pracownicy szeroko pojętej administracji, policjanci, pracownicy Straży Miejskiej, pracownicy obsługi klientów itp.

Program studiów:

 • Wiedza o konflikcie,
 • Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości,
 • Psychologia i komunikacja,
 • Negocjacje,
 • Mediacje,
 • Mediacje pozasądowe,
 • Mediator jako zawód (teoria i praktyka),
 • Forum wymiany doświadczeń z praktykami.

Korzyści dla absolwentów (kwalifikacje i uprawnienia):

Po ukończeniu studiów Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające ich wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania sporów co będzie ich upoważniać do ubiegania się o wpis na listę mediatorów  (możliwy wpis na listę sądów karnych oraz na listę mediatorów w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych).