Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

Cel studiów

Głów­nym celem stu­diów jest przy­go­to­wa­nie ab­sol­wen­tów do or­ga­ni­zo­wa­nia i re­ali­za­cji przed­się­wzięć z za­kre­su ochro­ny in­for­ma­cji nie­jaw­nych i danych osobowych, przy­go­to­wa­nia, prze­cho­wy­wa­nia bie­żą­ce­go i ar­chi­wi­zo­wa­nia do­ku­men­tów i in­for­ma­cji nie­jaw­nych zgod­nie z wy­mo­ga­mi or­ga­ni­za­cyj­ny­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, si­łach zbroj­nych, jed­nost­kach or­ga­ni­za­cyj­nych stra­ży, służb i in­spek­cji oraz w in­nych in­sty­tu­cjach pań­stwa, przed­się­bior­stwach po­sia­da­ją­cych świadectwa  bez­pie­czeń­stwa prze­my­sło­we­go.

Adresaci studiów

Studia adresowane są w szczególności do:

 • osób za­trud­nio­nych w ad­mi­ni­stra­cji rzą­do­wej i sa­mo­rzą­do­wej, są­dach, jed­nost­kach i in­sty­tu­cjach ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej (urzę­dach dziel­ni­co­wych, gmin­nych, po­wia­to­wych itp.), służ­bach spe­cjal­nych oraz przed­się­bior­stwach tam gdzie są lub będą prze­twa­rza­ne in­for­ma­cje nie­jaw­ne, dane oso­bo­we oraz inne in­for­ma­cje wy­ma­ga­ją­ce ochro­ny;
 • osób zaj­mu­ją­cych się ochro­ną in­for­ma­cji nie­jaw­nych i da­nych oso­bo­wych;
 • kie­row­ni­ków jed­no­stek or­ga­ni­za­cyj­nych, peł­no­moc­ni­ków ochro­ny i ich za­stęp­ców, kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych, bi­blio­tek i se­kre­ta­ria­tów; ad­mi­ni­stra­to­rów sys­te­mów te­le­fo­nicz­nych i in­spek­to­rów bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go oraz ad­mi­ni­stra­to­rów da­nych oso­bo­wych;
 • osób przy­go­to­wu­ją­cych się do pracy w ww. in­sty­tu­cjach.

Program studiów

 • bezpieczeństwo informacji
 • bezpieczeństwo dokumentów
 • obieg dokumentów
 • bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych
 • kancelarie tajne
 • archiwizowanie dokumentów niejawnych
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych
 • ochrona fizyczna informacji niejawnych i danych osobowych
 • nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych
 • ochrona danych osobowych – zakres przedmiotowy
 • organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych
 • bezpieczeństwo przemysłowe
 • ochrona informacji niejawnych w stanach kryzysowych i nadzwyczajnych
 • system ochrony danych osobowych
 • bezpieczeństwo danych osobowych
 • etyka zawodowa
 • ochrona osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa
 • zarządzanie ryzykiem

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponowali wiedzą z zakresu:

  • obo­wią­zu­ją­cych ure­gu­lo­wań praw­nych z za­kre­su ochro­ny in­for­ma­cji nie­jaw­nych, bez­pie­czeń­stwa da­nych oso­bo­wych, wy­twa­rza­nia, prze­cho­wy­wa­nia i ar­chi­wi­zo­wa­nia do­ku­men­tów, bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go, prze­my­sło­we­go oraz or­ga­ni­za­cji i funk­cjo­no­wa­nia kan­ce­la­rii nie­jaw­nych, po­stę­po­wa­nia z ba­za­mi da­nych;
  • wy­ma­gań kra­jo­wej władzy bez­pie­czeń­stwa w za­kre­sie nad­zo­ru nad obie­giem do­ku­men­tów i in­for­ma­cji nie­jaw­nych;
  • spe­cy­fi­ki ta­jem­ni­cy przed­się­bior­stwa i ta­jem­ni­cy za­wo­do­wej;
  • pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków kie­row­ni­ka jed­nost­ki or­ga­ni­za­cyj­nej w ro­zu­mie­niu usta­wy o ochro­nie in­for­ma­cji nie­jaw­nych.
 • po­sia­da­li umie­jęt­ność:
  • po­stę­po­wa­nia z do­ku­men­ta­mi i in­for­ma­cja­mi nie­jaw­ny­mi, da­ny­mi oso­bo­wy­mi i in­for­ma­cja­mi sta­no­wią­cy­mi ta­jem­ni­cą za­wo­do­wą, bran­żo­wą i przed­się­bior­stwa;
  • opra­co­wy­wa­nia do­ku­men­ta­cji zwią­za­nej z po­stę­po­wa­niem z do­ku­men­ta­mi i in­for­ma­cja­mi nie­jaw­ny­mi oraz danymi osobowymi;
  • zor­ga­ni­zo­wa­nia pracy i pro­wa­dze­nia kan­ce­la­rii taj­nej w jed­no­st­ce ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej i przed­się­bior­stwie;
  • pro­wa­dze­nia do­ku­men­ta­cji zwią­za­nej z bez­pie­czeń­stwem i ochro­ną in­for­ma­cji nie­jaw­nych oraz da­nych oso­bo­wych.

Kadra

Praktycy z długoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie organizowania i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych w RP oraz państwach i organizacjach NATO i UE:

 • pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach
 • pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
 • pra­cow­ni­cy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • pra­cow­ni­cy Urzędu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • pra­cow­ni­cy De­par­ta­men­tu Ochro­ny In­for­ma­cji Nie­jaw­nych MON

Warunki ukończenia

 • aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Kierownik studiów

 • dr Stanisław Topolewski – wieloletni etatowy pracownik struktur ochrony informacji niejawnych Ministerstwa Obrony Narodowej, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.