Planowanie i zarządzanie efektywnością energetyczną

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do realizowania zadań nałożonych na jednostki sektora publicznego (w tym jednostki samorządu terytorialnego) wynikających z ustaw O efektywności energetycznej oraz Prawo energetyczne. Wyszkolona kadra, której zadaniem będzie planowanie, nadzór i koordynowanie działań z zakresu oszczędnego gospodarowania energią w sektorze publicznym, przyczyni się do podniesienia standardu energetycznego obiektów. Pozwoli racjonalnie wykorzystywać środki finansowe przeznaczone na działania proekologiczne oraz zarządzać przyjętymi do realizacji planami zaopatrzenia w energię.

Adresaci studiów

Oferta studiów  adresowana jest do absolwentów wyższych uczelni będących pracownikami sektora publicznego, samorządów lokalnych oraz innych jednostek mających związek z racjonalnym gospodarowaniem energią.

Program studiów

 • Audyt energetyczny
 • Podstawy certyfikacji energetycznej budynków
 • Systemy energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej
 • Zarządzanie i sterowanie energią w obiektach
 • Audyt energetyczny procesów
 • Wspomaganie decyzji w zarządzaniu
 • Ocena potrzeb energetycznych obiektów
 • Analizy efektu ekologicznego przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii
 • Analizy techniczno-ekonomiczne działań racjonalizujących zużycie energii
 • Procedury pozyskiwania środków z funduszy na działania proekologiczne
 • Podstawy prawne i procedury sporządzania planów zaopatrzenia w energię
 • Metody prognozowania
 • Metody szacowania potencjału lokalnych odnawialnych źródeł energii
 • Metodyka sporządzania założeń do planu zaopatrzenia w energię na terenie gminy
 • Zarządzanie efektywnością energetyczną w obiektach użyteczności publicznej