Prawo medyczne

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom obszernej wiedzy z zakresu ochrony prawnej działalności medycznej lekarza i innych osób wykonujących zawody medyczne, praw pacjenta, systemu opieki zdrowotnej w Polsce, bioetyki. Ponadto profil programu studiów przesądził o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i osoby bezpośrednio związane ze świadczeniem usług medycznych w Polsce.

Adresaci studiów

Studia adresowane są dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami prawnymi związanymi z działalnością medyczną oraz prawami pacjenta. Udział w Studium zapewnia uczestnikowi szeroką i rzetelną wiedzę w zakresie przedstawianej problematyki.
Zakres przedmiotowy proponowanych zajęć studiów podyplomowych adresowany jest zarówno do osób wykonujących zawody medyczne, szczególnie do lekarzy praktykujących w ramach indywidualnych, czy grupowych praktyk lekarskich oraz zatrudnionych w ramach stosunku pracy, czy umów cywilnoprawnych. Ponadto wyeksponowanie zagadnień z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powoduje, że adresatami studium mogą być także pracownicy zakładów ubezpieczeń, uczestniczący w procesie „likwidacji” szkód na osobie.

Program studiów:

Program studiów realizowany będzie w pięciu modułach:

1. System opieki zdrowotnej w Polsce
2. Bioetyka
3. Prawa lekarza i osób wykonujących zawody medyczne – wybrane zagadnienia
4. Prawa pacjenta – wybrane zagadnienia prawne.
5. Odpowiedzialność prawna lekarzy i osób wykonujących zawody medyczne.

Kierownik studiów:

dr  Anna Płatkowska

Radca prawny, doktor nauk prawnych,  mgr nauk politycznych, specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w zakresie prawa medycznego i odszkodowawczego a także praw pacjenta.  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Pracę doktorską obroniła w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od wielu lat występuje w procesach cywilnych, postępowaniach administracyjnych, jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą  jako pełnomocnik. Jest specjalistką w prawie ochrony zdrowia i autorką wielu publikacji m.in. „Komentarza do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia”. Dr Anna Płatkowska jest wykładowcą wyższych uczelni w Polsce a także poza granicami kraju, trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego. Posiada wieloletnią praktykę zawodową w organach administracji publicznej zarówno rządowej jak i samorządowej. Pełniła m.in. funkcje pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. zamówień publicznych oraz Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. Dr Anna Płatkowska pracowała również w Kancelarii Senatu, Kancelarii Premiera, Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.

Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, zarówno na szczeblu województwa, jak również powiatu i gminy, obsłudze podmiotów leczniczych i pomocy prawnej osobom wykonującym zawody medyczne.