Prawo samorządu terytorialnego i administracji

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy zawodowej oraz umiejętności praktycznych koniecznych w codziennej działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej – zwłaszcza w sektorze lokalnym i regionalnym. Studia umożliwiają również poznanie struktury i mechanizmów funkcjonowania administracji publicznej, w tym  także zaleceń Unii Europejskiej w zakresie standardów New Public Management.
Oferowana na studiach analiza: obowiązującego ustawodawstwa, procedur administracyjnych, zarządzania publicznego oraz standardów pracy administracji w wybranych krajach Unii Europejskiej przygotowuje słuchaczy do objęcia stanowisk urzędowych różnorodnego szczebla w  administracji rządowej i samorządowej.

Adresaci studiów

Studia kierowane są przede wszystkim  do urzędników i pracowników administracji publicznej (rządowej
i samorządowej różnego szczebla) pragnących podnieść kwalifikacje, działaczy samorządowych, przedsiębiorców, zwłaszcza w kontekście ich uprawnień wobec organów samorządu terytorialnego oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką funkcjonowania administracji publicznej.

Program obejmuje następujące bloki tematyczne

 • Historia administracji samorządowej i innych form samorządu terytorialnego,
 • Źródła prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej prawa miejscowego,
 • Ustrój samorządu terytorialnego w systemie władzy publicznej w RP na tle orzecznictwa NSA,
 • Administracja publiczna w wybranych państwach Unii Europejskiej, Aktualne zagadnienia prawa administracyjnego,
 • Postępowanie administracyjne i sądowo – administracyjne na tle orzecznictwa NSA – ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu działania samorządu terytorialnego,
 • Prawo pracy z prawem urzędniczym w administracji publicznej. Status prawny pracownika samorządowego,
 • Europejskie i krajowe wzorce etyki urzędniczej,
 • Zarządzanie Jakością w Administracji Publicznej,
 • Administracyjno-prawne problemy planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i przekształceń własnościowych w samorządzie terytorialnym,
 • Finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego,
 • Audyt i kontrola w administracji publicznej,
 • Fundusze unijne w samorządzie terytorialnym,
 • Ochrona danych osobowych w działalności administracyjnej,
 • Marketing i promocja w sektorze samorządowym.