Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prawo pracy

Cel studiów:

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi – zarówno w organach rentowych jak i u płatników składek. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych.

Program studiów obejmuje także elementy innych gałęzi prawa, niezbędne dla prawidłowego zrozumienia i zastosowania instytucji prawa ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza  prawa pracy, a także prawa cywilnego, prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego i postępowania cywilnego.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów uczelni wyższych, w tym kierunków innych, niż prawo albo administracja, którzy swoją pracę zawodową wiążą z ubezpieczeniami społecznymi.

Program studiów:

  • Polityka społeczna a ubezpieczenia społeczne, w tym odrębne systemy zabezpieczenia społecznego,
  • Ubezpieczony w systemie zabezpieczenia społecznego – zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek
  • Płatnik: zajęcia praktyczne na Programie Płatnik (Interaktywnym Płatniku PLUS) umożliwiającym płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych z wykorzystaniem nowoczesnej aplikacji E-Płatnik,
  • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach UE,
  • Świadczeniobiorca,
  • Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • Postępowanie egzekucyjne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • Postępowanie odwoławcze z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • Ubezpieczenia zdrowotne,
  • Prawo pracy.

Kadra:

Zajęcia będą prowadzili doświadczeni znawcy prawa ubezpieczeniowego i prawa pracy – eksperci i praktycy.

Kierownik studiów:

dr Edward Przychodaj  – socjolog i politolog. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych – Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wieloletni nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Były sekretarz Zespołu Doradców ds. Polityki Społecznej przy Marszałku Senatu RP. Przedmiotem prac Zespołu była polityka społeczna i ochrona zdrowia, w tym analizy teoretyczne i badawcze oraz rozwiązania praktyczne i legislacyjne dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Jej wyniki zostały udokumentowane zeszytami naukowymi i tematycznymi wydawnictwami, w tym książką z konferencji naukowej na ten temat. Autor kilkuset publikacji oraz wykładowca i promotor wielu prac magisterskich i dyplomowych, m.in. poświęconych problematyce organizacji i finansowania opieki zdrowotnej, w tym ubezpieczeń zdrowotnych oraz zabezpieczenia społecznego, ubezpieczeń społecznych i pracy socjalnej. Kierownik studium podyplomowego – Polityka społeczna i zdrowotna oraz prawo medyczne – teoria i praktyka. Inicjator, twórca i redaktor czasopism i wydawnictw parlamentarnych. Redaktor naukowy (wspólnie z prof. dr hab. Kazimierzem W. Frieske) publikacji książkowej pt. Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian, wydanej w 2014 roku we współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Wieloletni członek rad społecznych przy Lecznicy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Centrum Lecznictwa Ogólnego oraz Samodzielnego Publicznego ZOZ dla Szkół Wyższych w Warszawie.