Zarządzanie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób i towarów

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu zarządzania zewnętrzną granicą Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób i towarów. W szczególności dotyczy to problematyki szeroko rozumianej międzynarodowej, unijnej i krajowej polityki oraz prawa migracyjno – azylowego oraz obrotu towarowego z państwami trzecim, zwłaszcza prawa celnego.

Przekazanie słuchaczom wiedzy na temat regulacji prawnych kształtujących zasady funkcjonowania przejść granicznych, praw i obowiązków służb granicznych, w szczególności Straży Granicznej i Służby Celnej oraz współpracy  z tymi formacjami w Unii Europejskiej, a także z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich FRONTEX.

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie zewnętrzną granica Unii europejskiej w zakresie przepływu osób i towarów” zapewnia, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wpis na listę Agenta Celnego i uprawnia do pracy w Agencji Celnej w charakterze osoby wykonującej czynności przed organami celnymi w imieniu osób dokonujących obrotu towarowego z państwami trzecimi.

Absolwenci studiów będą mogli podjąć zatrudnienie :

  • w agencjach celnych, firmach dokonujących odpraw celnych,
  • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • w Służbie Celnej, Straży Granicznej, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego,
  • w jednostkach realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej wymiany międzynarodowej i współpracy transgranicznej,
  • w ramach indywidualnej działalności gospodarczej związanej z obsługą przepływu osób i towarów przez zewnętrzną granice Unii Europejskiej,

Adresaci studiów

Studia adresowane są do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Celnej i Straży Granicznej oraz osób zainteresowanych pracą w tych instytucjach.

 

Program studiów

Moduł I

Zarządzanie zewnętrzną granica Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób

  • Istota swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej,
  • Polityka UE w zakresie migracji i azylu,
  • Unijna polityka wizowa i możliwości legalizacji pobytu cudzoziemców w UE,
  • Organizacja przejść granicznych na granicach zewnętrznych państw członkowskich UE w świetle dorobku prawnego Schengen,
  • Warunki przekraczania i procedury kontroli granic państw członkowskich UE w ruchu osobowym,
  • Straż Graniczna i formacje graniczne państw członkowskich UE,
  • Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich FRONTEX,
  • System Informacyjny Schengen i kontrola legalności pobytu cudzoziemców,
  • Przestępstwa i wykroczenia w ruchu granicznym,

    Moduł II

    Zarządzanie zewnętrzną granica Unii Europejskiej w zakresie przepływu towarów

  • Polityka celna a międzynarodowe i unijne prawo celne – perspektywy rozwoju,
  • Regulacje celne Unii Europejskiej (Kodeks celny, przepisy wykonawcze, procedury celne, preferencje celne i zwolnienia celne, Taryfa celna, pochodzenie towarów, wartość celna,)
  •  Pozataryfowe regulacje obrotu towarowego z państwami trzecimi (dumping,subsydia importowe, własność intelektualna i przemysłowa bezpieczeństwo produktów, ochrona dóbr kultury, bariery techniczne),
  • Elementy systemu podatkowego w procedurach celnych Unii Europejskiej (VAT, podatek akcyzowy),
  • Handel elektroniczny i jego konsekwencje dla prawa celnego,
  • Elektroniczne systemy obsługi celnej,
  • Służba celna i formacje celne w państwach członkowskich UE.

Moduł III

Warsztaty

  • Wizyta studialna w przejściu granicznym,
  • Wizyta studialna w Agencji Celnej i przedsiębiorstwie importowo – eksportowym,
  •  Gry decyzyjne w zakresie zarządzania przepływem osób i towarów przez zewnętrzną granice Unii Europejskiej