Rachunkowość

Cel studiów

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom przyswojenia aktualnej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności do wykonywania w warunkach gospodarki rynkowej zawodu księgowego w tym obsługi finansowo księgowej firm handlowych i przemysłowych.

Adresaci studiów

Dyrektorzy finansowi, kadra zarządzająca, analitycy finansowi, pracownicy pionów finansowo- księgowych przedsiębiorstw i instytucji niezależnie od ich formy prawnej i tytułu własności. Kierunek ten winien zainteresować także osoby wykonujące wolne zawody, prowadzące samodzielną działalność gospodarczą oraz tych którzy pragną zdobyć nowy zawód.

Program studiów

 • Teoria rachunkowości
 • Ewidencja w księgach rachunkowych
 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Analiza finansowa
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • Rachunkowość budżetowa
 • Prawo karne skarbowe
 • Prawo działalności gospodarczej
 • Prawo pracy
 • Współpraca jednostki gospodarczej z bankiem
 • System podatkowy (w tym kontrola)
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Cło i opłaty celne

Kadra

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Kierownik studiów

prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Kowerski – Ukończył studia (kierunek Ekonomia) na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (rok 1981). Rozprawę doktorską pt. „Modelowanie mechanizmów odpływu ludności na przykładzie województwa zamojskiego” obronił w 1990 roku na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej  we Wrocławiu, uzyskując  stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W lutym 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie finansów, specjalność: finanse przedsiębiorstw,  rynki finansowe,  ekonometria finansowa. Rozprawa habilitacyjna pt. „Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne” została obroniona na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor ponad 100 publikacji z zakresu finansów oraz  zastosowań  metod ilościowych do analizy i prognozowania zjawisk gospodarczych, społecznych i demograficznych oraz problemów rozwoju regionalnego i lokalnego. Przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Kierownik Katedry Finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.