Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Cel studiów:

Uczestnicy studiów BHP – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków. Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania oraz kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy, a także w zakładach pracy i ośrodkach szkoleniowych przygotowujących do zarządzania bezpieczeństwem pracy. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje starszego inspektora do spraw BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 246, poz. 2468).

Adresaci studiów:

Adresatami studiów podyplomowych są kadry zarządzające przedsiębiorstwami, pracownicy zakładów pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka oraz kształtowania środowiska pracy a także osoby, które chcą zdobyć wymagane kwalifikacje i w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP.

Program studiów:

Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Problemy BHP w ustawodawstwie pracy
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Metodyka i organizacja szkoleń w zakresie BHP
 • Psychologia pracy
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Zarządzanie budynkiem

Okres realizacji studiów:

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 200 godzin zajęć.

Dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach program studiów rozszerzony jest o moduł dydaktyczny obejmujący dydaktykę przedmiotową i praktykę pedagogiczną. Studia trwają dwa semestry, program studiów obejmuje 320 godzin. Z modułu dydaktycznego mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne.Więcej informacji na stronie Bezpieczeństwo i higiena pracy w edukacji