Zarządzanie oświatą

Cel studiów

Celem studiów jest:

 •  uzyskanie przez słuchaczy studiów kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i innej placówce oświatowej, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436);
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego i nowoczesnego kierowania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz potrzeb środowiska lokalnego.

Adresaci Studiów

 1. Nauczyciele wszystkich specjalności i etapów edukacyjnych, którzy zamierzają ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej.
 2. Pracownicy nadzoru pedagogicznego.
 3. Pracownicy organów prowadzących oraz osoby zatrudnione w administracji państwowej.
 4. Osoby z wykształceniem wyższym zainteresowane doskonaleniem w zakresie zarządzania oświatą.
 5. Osoby zainteresowane podwyższaniem kwalifikacji zawodowych, w tym dyrektorzy szkół
  i placówek oświatowych.

Program studiów

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Prawo w pracy dyrektora
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • Kierowanie zmianą
 • Nadzór pedagogiczny
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w organizowaniu pracy placówki oświatowej
 • Planowanie pracy w placówce oświatowej
 • Placówka oświatowa w środowisku lokalnym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Mediacje i negocjacje jako skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Dyrektor – coach i facylitator
 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
 • Praktyki kierownicze