Organizacja i zarządzanie podmiotem leczniczym Nowość

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego  zarządzania podmiotami wykonującymi działalność leczniczą  niezależnie od formy organizacyjnej (szpital, przychodnia, sanatorium, prywatny gabinet lekarski, praktyka pielęgniarska itp.) i na różnych szczeblach struktury organizacyjnej (dyrektora, ordynatora, oddziałowej, koordynatora, kierownika kadr, księgowości itd.)  a także do ich organizowania
i nadzorowania. Studia mają na celu także doskonalenie zawodowe osób już administrujących świadczeniodawcami medycznymi i w nich zatrudnionych.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych jednolitych, pierwszego lub drugiego stopnia o profilu medycznym (lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i inni) oraz absolwentów kierunków  studiów innych niż medyczne  pracujących lub świadczących usługi w sferze ochrony zdrowia.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku  uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych  stanowisk w podmiotach leczniczych każdego rodzaju oraz w jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia
a także do zarządzania  prywatnymi praktykami zawodowymi. Po ukończeniu studiów absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: podstaw prawnych działalności leczniczej (tworzenie podmiotów leczniczych, prawa pacjenta, odpowiedzialność prawna świadczeniodawcy, ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia gwarantowane i ich kontraktowanie) sfery  ekonomicznej (m.in. rynek świadczeń, analiza finansowa, pozyskiwanie środków unijnych), obszaru  zarządzania  (np. nowoczesne metody zarządzania, procesy personalne, marketing, public relations) a także problematyki mediacji i negocjacji czy ochrony danych osobowych.

Ramowy program studiów

 • System ochrony zdrowia
 • System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
 • Polityka zdrowotna Polski i UE
 • Podstawy prawne działalności gospodarczej – działalność lecznicza
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie jakością i ryzykiem w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie kadrami w podmiocie leczniczym
 • Odpowiedzialność prawna w  ochronie zdrowia
 • Prawo pracy w podmiotach leczniczych
 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Mediacje w ochronie zdrowia
 • Analiza rynku usług medycznych
 • Marketing i public relations
 • Zarządzanie projektami – fundusze europejskie w podmiocie leczniczym
 • Administracja ochrony zdrowia
 • Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczych
 • Informatyczne systemy w zarządzaniu podmiotem medycznym