Polityka społeczna i zdrowotna oraz prawo medyczne – teoria i praktyka

Cel studiów:

Podstawowym celem studium jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do efektywnego i racjonalnego działania w zmieniającym się systemie opieki zdrowotnej – jego obszaru publicznego i prywatnego.  Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z problematyką zarządzania i funkcjonowania ubezpieczeń, zwłaszcza zdrowotnych oraz prawa medycznego – w kontekście polityki społecznej oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia; przepisami tworzącymi polskie i – w stopniu niezbędnym – unijne regulacje, a także związanymi z nimi elementami: prawami pacjenta i prawa: pracy, cywilnego, konstytucyjnego, samorządowego, administracyjnego i postępowania administracyjnego. Celem kształcenia jest więc zdobycie rozległej i zintegrowanej wiedzy w zakresie tematycznym wyżej zarysowanym; jej rozumienia i konstruktywnego zastosowania w praktyce, a zwłaszcza wynikających z niej umiejętności i kompetencji samodzielnego wykorzystywania.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób zarządzających służbą zdrowia, na różnych jej poziomach, oraz do kadry zatrudnionej w instytucjach współpracujących z nimi, czyli wykonującymi szeroko ujmowane zawody medyczne i wszystkimi zainteresowanymi podniesieniem wiedzy i kwalifikacji w tej dziedzinie. Adresatami studiów są także osoby, które zamierzają ubiegać się o zatrudnienie w placówkach związanych z pomocą i opieką społeczną oraz pracą socjalną, ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi oraz stosującymi ww. przedmiotowe przepisy w innych działach lub zaangażowanymi społecznie w szeroko pojmowaną politykę społeczną, zdrowotną i oświatową.

Program studiów:

Program studiów realizowany będzie w siedmiu modułach:

  1. Polityka społeczna – polityka zdrowotna – pomoc społeczna
  2. Społeczno-prawne i organizacyjne aspekty zarządzania ochroną zdrowia
  3. Podstawy organizacji i zarządzania w placówkach służby zdrowia
  4. Ubezpieczenia zdrowotne – przesłanki, stan i przyszłość
  5. Funkcjonowanie systemu ubezpieczeń zdrowotnych
  6. Prawo medyczne – przepisy i realia
  7. Prawo pracy i inne dziedziny prawa

 

Kierownik studiów:

dr Edward Przychodaj  – socjolog i politolog. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych – Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wieloletni nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Były sekretarz Zespołu Doradców ds. Polityki Społecznej przy Marszałku Senatu RP. Przedmiotem prac Zespołu była polityka społeczna i ochrona zdrowia, w tym analizy teoretyczne i badawcze oraz rozwiązania praktyczne i legislacyjne dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Jej wyniki zostały udokumentowane zeszytami naukowymi i tematycznymi wydawnictwami, w tym książką z konferencji naukowej na ten temat. Autor kilkuset publikacji oraz wykładowca i promotor wielu prac magisterskich i dyplomowych, m.in. poświęconych problematyce organizacji i finansowania opieki zdrowotnej, w tym ubezpieczeń zdrowotnych oraz zabezpieczenia społecznego, ubezpieczeń społecznych i pracy socjalnej. Kierownik studium podyplomowego – Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prawo pracy. Inicjator, twórca i redaktor czasopism i wydawnictw parlamentarnych. Redaktor naukowy (wspólnie z prof. dr hab. Kazimierzem W. Frieske) publikacji książkowej pt. Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian, wydanej w 2014 roku we współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Wieloletni członek rad społecznych przy Lecznicy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Centrum Lecznictwa Ogólnego oraz Samodzielnego Publicznego ZOZ dla Szkół Wyższych w Warszawie.