Pomoc społeczna i praca socjalna w ujęciu prawno – instytucjonalnym Nowość

Cel studiów

Podstawowym celem studiów jest doskonalenie umiejętności pracy w dziedzinie szeroko rozumianej pomocy społecznej i pracy socjalnej. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu pomocy społecznej i pracy socjalnej regulowanymi i wspieranymi aktami prawnymi oraz doświadczeniami. Program studiów umożliwia zaktualizowanie wcześniej nabytej wiedzy. Obejmuje także elementy innych dziedzin prawa niezbędne dla prawidłowego zrozumienia roli i zastosowania instytucji pracy socjalnej, zwłaszcza prawa pracy, prawa samorządowego, rodzinnego, postępowania administracyjnego i postępowania cywilnego oraz funkcjonowania rynku pracy itp. Celem kształcenia jest więc zdobycie lub uzupełnienie i zaktualizowanie niezbędnej wiedzy, kompetencji i praktycznych kwalifikacji służących do jej samodzielnego wykorzystywania.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów uczelni wyższych, w tym do osób, które posiadają kwalifikacje, co najmniej pierwszego stopnia, uzyskane poza studiami prawniczymi i administracyjnymi. Adresatami studiów są przede wszystkim osoby, które pracują lub zamierzają ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach i organizacjach związanych z szeroko rozumianą pomocą i opieką społeczną, w tym pracą socjalną.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach i wykazanie się właściwym poziomem wiedzy zaliczając, przewidziane w planie studiów, przedmioty. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Założenia kształcenia

Syntetyczne ujęcie naukowych podstaw (przesłanek, założeń i elementów) pomocy społecznej i  pracy socjalnej oraz poznania podstawowych teorii, systemów i procedur rozwiązywania problemów socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem fenomenologicznej inspiracji w tym zakresie. Uzasadnienie przydatności podbudowy teoretycznej dla praktyki w tej dziedzinie i ukształtowanie w ten sposób przekonania o ścisłym związku teorii z praktyką pomocy społecznej i  pracy socjalnej. Przyswojenie wiedzy i zrozumienia – na podstawie znajomości podstawowych teorii, systemów i procedur – złożoności i specyfiki socjologicznych uwarunkowań, specyfiki i kontekstu pomocy społecznej i pracy socjalnej. Uczenie umiejętności i kompetencji definiowania i analizowania problematyki pomocy społecznej i pracy socjalnej; jej istoty, przedmiotu, struktury i metod. Docenienie znaczenia i praktycznej przydatności pomocy społecznej i  pracy socjalnej w diagnozowaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz konkretnych problemów jednostek i grup społecznych, zwłaszcza ludzi starszych i niepełnosprawnych. Ukazywanie specyfiki pomocy społecznej i  pracy socjalnej w społeczności lokalnej jako naturalnego dla niej środowiska. Odniesienie teoretycznych i praktycznych aspektów pomocy społecznej i  pracy socjalnej do jej współczesnej perspektywy – teraźniejszości i przyszłości w warunkach globalizacji. Rozumienie ewolucji i podstawowych tendencji rozwoju pomocy społecznej i pracy socjalnej na świecie, a zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Wskazanie na inne, niezbędne w pomocy społecznej i pracy socjalnej, dziedziny prawa oraz ich syntetyczne omówienie i egzemplifikacja na konkretnych przykładach i sytuacjach.

Program studiów:

 • Polityka społeczna  – pomoc społeczna – praca socjalna (na przykładzie jednostek  organizacyjnych)
 • System prawno-instytucjonalny pomocy społecznej w powiecie i gminie
 • Organizacja i zarządzanie w lokalnym systemie pomocy społecznej
 • Projekt socjalny – zasady i możliwości aktywizacji społecznej na przykładzie kontraktu socjalnego i środowiskowego domu samopomocy
 • Polityka rodzinna a pomoc społeczna i praca socjalna
 • Empatia jako narzędzie informatyczne pracownika socjalnego
 • Superwizja w pracy socjalnej
 • Poradnictwo prawne w funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej
 • Metodyka pracy socjalnej w specyficznych środowiskach i grupach społecznych wymagających szczególnego wsparcia
 • System badania pracy i zarządzanie kompetencjami zawodowymi w dziedzinie pomocy społecznej
 • Projekty dotyczące przeciwdziałania patologii, z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych, przemocy i Niebieskiej Karty
 • Przyszłość polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce.

Kierownik studiów:

dr Edward Przychodaj  – socjolog i politolog. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych – Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Redaktor naczelny Zamojskich Studiów i Materiałów – z serii pedagogiczno – socjologicznej. Wieloletni nauczyciel akademicki w WSZiA, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Były sekretarz Zespołu Doradców ds. Polityki Społecznej przy Marszałku Senatu RP. Rezultaty prac Zespołu zostały udokumentowane zeszytami naukowymi i tematycznymi wydawnictwami, w tym książką z konferencji naukowej na ten temat. Autor kilkuset publikacji oraz wykładowca i promotor wielu prac magisterskich i licencjackich, m.in. poświęconych problematyce pomocy społecznej i pracy socjalnej, w tym jej teoretycznych i praktycznych podstaw, a także opieki społecznej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczeń społecznych oraz organizacji i finansowania opieki zdrowotnej. Kierownik studium podyplomowego: Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prawo pracy oraz autor koncepcji i opiekun naukowy kierunku studium podyplomowego: Polityka społeczna i zdrowotna oraz prawo medyczne – teoria i praktyka. Redaktor naukowy (wspólnie z prof. dr hab. Kazimierzem W. Frieske) książki pt. Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian, wydanej niedawno we współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Wieloletni członek rad społecznych m.in. przy Lecznicy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Samodzielnym Publicznym ZOZ dla Szkół Wyższych w Warszawie.