Praca socjalna w systemie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej

Cel studiów:

Podstawowym celem studiów jest doskonalenie umiejętności pracy w dziedzinie szeroko rozumianej pracy socjalnej. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu pomocy społecznej i pracy socjalnej regulowanymi i wspieranymi aktami prawnymi oraz doświadczeniami. Program studiów umożliwia zaktualizowanie wcześniej nabytej wiedzy. Obejmuje także elementy innych dziedzin prawa niezbędne dla prawidłowego zrozumienia roli i zastosowania instytucji pracy socjalnej, zwłaszcza prawa pracy, prawa samorządowego, rodzinnego, postępowania administracyjnego i postępowania cywilnego oraz funkcjonowania rynku pracy itp. Celem kształcenia jest więc zdobycie lub uzupełnienie i zaktualizowanie niezbędnej wiedzy, kompetencji i praktycznych kwalifikacji służących do jej samodzielnego wykorzystywania.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów uczelni wyższych, w tym do osób, które posiadają kwalifikacje, co najmniej pierwszego stopnia. Adresatami studiów są przede wszystkim osoby, które pracują lub zamierzają ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach i organizacjach związanych z szeroko rozumianą pomocą i opieką społeczną, w tym pracą socjalną.

Program studiów:

 • Podstawowe pojęcia i relacje między pracą socjalną a polityką społeczną, pomocą socjalną i społeczną.
 • Podstawowe przesłanki i kierunki zainteresowania niektórych nauk społecznych pracą socjalną.
 • System prawny i organizacyjny pomocy społecznej w Polsce oraz miejsce i rola w nim gminnych (miejsko-gminnych i miejskich) ośrodków pomocy społecznej.
 • Podstawy organizacji i zarządzania w systemie usług socjalnych.
 • Zarządzanie opieką i pomocą społeczną oraz pracą socjalną w społeczności lokalnej.
 • Metodyka pracy socjalnej w typowych oraz specyficznych środowiskach i grupach społecznych wymagających szczególnej pomocy i wsparcia.
 • Polityka rodzinna a praca socjalna – relacje i współzależności.
 • Instytucja kontraktu socjalnego na podstawie wybranych przykładów.
 • System poradnictwa w pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych dziedzin prawa.
 • Komunikacja społeczna i umiejętności interpersonalne pracowników socjalnych.
 • Nowoczesne rozwiązania (modele i procedury) oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane współcześnie w pracy socjalnej – na przykładzie Empatii i Superwizji.
 • Projekty, procedury i inne formy dydaktyczno-metodyczne oraz popularno-naukowe w służbie pracy socjalnej.
 • Ewolucja i główne tendencje zmian w dziedzinie pomocy społecznej i pracy socjalnej we współczesnym świecie, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej.
 • Rekomendacje wynikające z dotychczasowego dorobku teoretyczno-poznawczego i empiryczno-praktycznego, w tym również z przebiegu kształcenia na studium podyplomowym poświęconym miejscu i roli pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej.

Kierownik studiów:

dr Edward Przychodaj  – socjolog i politolog. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych – Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wieloletni nauczyciel akademicki w WSZiA, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Były sekretarz Zespołu Doradców ds. Polityki Społecznej przy Marszałku Senatu RP. Rezultaty prac Zespołu zostały udokumentowane zeszytami naukowymi i tematycznymi wydawnictwami, w tym książką z konferencji naukowej na ten temat. Autor kilkuset publikacji oraz wykładowca i promotor wielu prac magisterskich i licencjackich, m.in. poświęconych problematyce pomocy społecznej i pracy socjalnej, w tym jej teoretycznych i praktycznych podstaw, a także opieki społecznej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczeń społecznych oraz organizacji i finansowania opieki zdrowotnej. Kierownik studium podyplomowego: Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prawo pracy oraz autor koncepcji i opiekun naukowy kierunku studium podyplomowego: Polityka społeczna i zdrowotna oraz prawo medyczne – teoria i praktyka. Redaktor naukowy (wspólnie z prof. dr hab. Kazimierzem W. Frieske) książki pt. Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian, wydanej niedawno we współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Wieloletni członek rad społecznych m.in. przy Lecznicy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Samodzielnym Publicznym ZOZ dla Szkół Wyższych w Warszawie.