• Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
  Cel studiów Studia prowadzone są w celu uzyskania przez nauczycieli uprawnień do nauczania przedmiotu „Zajęcia techniczne” jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i gimnazjum. Ponadto nauczyciele zostaną praktycznie przygotowani do realizacji zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań związanych z techniką. Adresaci studiów Nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje pedagogiczne, pragnący uzyskać kwalifikacje w zakresie prowadzenia przedmiotu „zajęcia techniczne”. […] ... więcej
 • Informatyka użytkowa
  W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę oraz posiądą umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej. ... więcej
 • Programowanie w szkole
  Cel studiów Nowe podstawy programowe nauczania informatyki w szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej kładą duży nacisk na nauczanie algorytmiki i programowania komputerów już od wczesnych etapów kształcenia. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli informatyki, na wszystkich etapach kształcenia, w zakresie algorytmiki i programowania komputerów. Adresaci studiów Studia adresowane  są do obecnych i przyszłych nauczycieli […] ... więcej
 • Technologie internetowe
  Zajęcia mają przede wszystkim wymiar praktyczny i skoncentrowane są na technologiach opartych o powszechnie używaną platformę języka Java co uczyni przekazywaną wiedzę i kształtowane umiejętności spójnymi. ... więcej
 • Technologie programistyczne
  W trakcie studiów szczególną uwagę zwracamy na pożądane na rynku pracy umiejętności programowania aplikacji multimedialnych, programowania urządzeń mobilnych oraz programowania dla ... więcej
 • Technologie sieciowe
  Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi współczesnych technologii sieciowych począwszy od ich podstaw, poprzez technologie lokalnych sieci komputerowych, ... więcej
 • Tworzenie i eksploatacja systemów e-learning
  W ramach studiów nasi słuchacze zdobędą odpowiednią wiedzę oraz posiądą odpowiednie umiejętności tak aby efektywnie wykorzystywać istniejące narzędzia i platformy wspomagające budowę systemów e-learning ... więcej