• Arteterapia
  Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich przygotowujących się do wykonywania zawodu ARTETERAPEUTY w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodkach pomocy społecznej i służby zdrowia. ... więcej
 • Asystent rodziny
  Studia adresowane są do osób chcących uzyskać lub doskonalić kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu – asystenta rodziny ... więcej
 • Coaching
  Cel studiów: Celem studiów jest rozwój wiedzy o coachingu i jego zastosowaniu, wraz ze zbudowaniem świadomości kluczowych kompetencji coacha poprzez: Pokazanie podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu. Prezentowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu. Dostarczenie umiejętności prowadzenia profesjonalnego coachingu. Wykształcenie umiejętności pozwalających na wykorzystanie coachingu w różnych ujęciach – biznesie, pracy zespołowej, […] ... więcej
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna)
  Cel studiów Celem studiów jest przygotowanie absolwentów  do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem i uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z §22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r., poz.1575). Adresaci studiów Studia adresowane są do […] ... więcej
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna) – dla osób posiadających kwalifikacje z pedagogiki specjalnej
  Cel studiów Celem studiów jest przygotowanie absolwentów  do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem i uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z §22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r., poz.1575). Adresaci studiów Studia są adresowane do […] ... więcej
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii
  Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. ... więcej
 • Doradztwo zawodowe
  Cel studiów Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery oraz uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w urzędach pracy, samorządach, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach zajmujących się świadczeniem usług w zakresie poradnictwa zawodowego. Adresaci studiów Studia adresowane są do osób, które chcą świadczyć usługi w zakresie […] ... więcej
 • Doradztwo zawodowe (w tym dla nauczycieli)
  Cel studiów Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery i uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach oraz placówkach oświatowych. Adresaci studiów Studia adresowane są do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela – doradcy zawodowego. Absolwent studiów jest uprawniony […] ... więcej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
  Cel studiów Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością  intelektualną w placówkach specjalnych i integracyjnych oraz prowadzenia rewalidacji w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Adresaci studiów Studia są adresowane […] ... więcej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – dla osób z kwalifikacjami z pedagogiki specjalnej
  Cel studiów Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością  intelektualną w placówkach specjalnych i integracyjnych oraz prowadzenia rewalidacji w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Adresaci studiów Studia są adresowane […] ... więcej
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  Cel studiów Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu w placówkach integracyjnych, specjalnych i innych placówkach oświatowych na wszystkich poziomach kształcenia. Adresaci studiów Adresatami oferty są absolwenci studiów wyższych posiadający kwalifikacje pedagogiczne ale nie posiadający przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, którzy chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do edukacji i […] ... więcej
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla osób z kwalifikacjami z pedagogiki specjalnej
  Cel studiów Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu w placówkach integracyjnych, specjalnych i innych placówkach oświatowych na wszystkich poziomach kształcenia. Adresaci studiów Adresatami oferty są absolwenci studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej  uprawniające do edukacji […] ... więcej
 • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
  Absolwenci, w oparciu zdobytą wiedzę, zdobędą umiejętności diagnozowania, projektowania oraz prowadzenia działań resocjalizujących wobec osadzonych lub zwolnionych z placówek resocjalizacyjnych i penitencjarnych ... więcej
 • Podyplomowe studia pedagogiczne (Przygotowanie pedagogiczne)
  Cel studiów Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom niezbędnej wiedzy oraz wykształcenie właściwych umiejętności i kompetencji w obszarach psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym wymaganych do pracy dydaktycznej z dziećmi, młodzieżą czy osobami dorosłymi oraz do realizacji kompleksowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Adresaci studiów Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, kierunków innych niż pedagogiczne, którzy posiadają […] ... więcej
 • Przedsiębiorczość w szkole Nowość
  Wkrótce szczegółowe informacje. ... więcej
 • Socjoterapia
  Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych ... więcej
 • Surdopedagogika z językiem migowym PJM
  Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni – surdopedagodzy w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego. ... więcej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia kwalifikacyjne
  Absolwenci studiów otrzymają uprawnienia do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przedszkolach, w tym integracyjnych, szkołach podstawowych ... więcej
 • Wychowanie do życia w rodzinie
  Cel studiów Celem studiów jest przygotowanie ich uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie  (WDŻ). Absolwent studiów nabędzie niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z ww. przedmiotu  w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Adresaci studiów Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie pedagogiczne, planujących prowadzenie zajęć z przedmiotu Przygotowanie do […] ... więcej