• Arteterapia Nowość
  Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich przygotowujących się do wykonywania zawodu ARTETERAPEUTY w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodkach pomocy społecznej i służby zdrowia. ... więcej
 • Asystent rodziny
  Studia adresowane są do osób chcących uzyskać lub doskonalić kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu – asystenta rodziny ... więcej
 • Coaching
  Cel studiów: Celem studiów jest rozwój wiedzy o coachingu i jego zastosowaniu, wraz ze zbudowaniem świadomości kluczowych kompetencji coacha poprzez: Pokazanie podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu. Prezentowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu. Dostarczenie umiejętności prowadzenia profesjonalnego coachingu. Wykształcenie umiejętności pozwalających na wykorzystanie coachingu w różnych ujęciach – biznesie, pracy zespołowej, […] ... więcej
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii
  Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. ... więcej
 • Doradztwo podatkowe Nowość
  Podyplomowe studia dedykowane są dla pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, pracowników biur rachunkowych, menagerów, osób zarządzających przedsiębiorstwami, pracowników organów skarbowych i samorządowych organów podatkowych lub osób starających się o pracę na wymienionych stanowiskach. Jest to oferta skierowana również do samych przedsiębiorców, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętność bezpiecznego prowadzenia przedsiębiorstwa, na płaszczyźnie prawa i podatków. ... więcej
 • Doradztwo zawodowe
  Cel studiów Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery oraz uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w urzędach pracy, samorządach, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach zajmujących się świadczeniem usług w zakresie poradnictwa zawodowego. Adresaci studiów Studia adresowane są do osób, które chcą świadczyć usługi w zakresie […] ... więcej
 • Doradztwo zawodowe (dla nauczycieli)
  Cel studiów Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery i uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach oraz placówkach oświatowych. Adresaci studiów Studia adresowane są do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela – doradcy zawodowego. Absolwent studiów jest uprawniony […] ... więcej
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
  Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu ”Edukacja dla Bezpieczeństwa” oraz prowadzenie samodzielnej edukacji w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. ... więcej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
  Słuchacze zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ... więcej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)– uzupełniające studia podyplomowe dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego
  Studia adresowane są do absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki, realizowanego w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli. ... więcej
 • Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera
  Zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą na temat autyzmu i zespołu Aspergera, kryteriami i metodami diagnostycznymi, najnowszymi tendencjami w terapii, metodami i formami pracy, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, problemami rodzin oraz sposobami ich wspierania. ... więcej
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  Celem studiów na kierunku Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, ... więcej
 • Edukacja wczesnoszkolna
  Celem zajęć na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego ... więcej
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  Studia na kierunki Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza prowadzą m.in do doskonalenia umiejętności konstruowania programów edukacyjnych profilaktycznych, terapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych, ... więcej
 • Pedagogika przedszkolna
  Studia przeznaczone są m.in. dla pedagogów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach i innych placówkach oświatowych. ... więcej
 • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
  Absolwenci, w oparciu zdobytą wiedzę, zdobędą umiejętności diagnozowania, projektowania oraz prowadzenia działań resocjalizujących wobec osadzonych lub zwolnionych z placówek resocjalizacyjnych i penitencjarnych ... więcej
 • Podyplomowe studia pedagogiczne (przygotowanie pedagogiczne)
  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki, które potwierdza zdobycie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela. ... więcej
 • Socjoterapia
  Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych ... więcej
 • Surdopedagogika z językiem migowym PJM Nowość
  Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni – surdopedagodzy w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego. ... więcej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – uzupełniające studia podyplomowe dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego
  Adresaci studiów Studia adresowane są do absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanego w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli. Przedmioty realizowane w ramach kursu kwalifikacyjnego będą zaliczone na podstawie przedłożonej dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie określonych efektów kształcenia.  Cel studiów Celem studiów jest przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci o zaburzonym rozwoju […] ... więcej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia kwalifikacyjne
  Absolwenci studiów otrzymają uprawnienia do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przedszkolach, w tym integracyjnych, szkołach podstawowych ... więcej
 • Wychowanie do życia w rodzinie Nowość
  Cel studiów Celem studiów jest przygotowanie ich uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie  (WDŻ). Absolwent studiów nabędzie niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z ww. przedmiotu  w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Adresaci studiów Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie pedagogiczne, planujących prowadzenie zajęć z przedmiotu Przygotowanie do […] ... więcej
 • Wychowanie fizyczne
  Program Studiów daje uczestnikom Studiów możliwość zdobycia lub rozszerzenia kwalifikacji i kompetencji w zakresie i wychowania fizycznego (edukacji fizyczno-zdrowotnej). ... więcej