Asystent rodziny

Cel studiów:

 • Przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny,
 • Wyposażenie w wiedzę o funkcjonowaniu i problemach współczesnej rodziny, o procesach warunkujących zaburzenia w jej funkcjonowaniu oraz o sposobach pomocy w przypadku jej dysfunkcyjności,
 • Kształtowanie umiejętności pracy z rodziną, diagnozowanie jej potrzeb wspomagania jej funkcji rodzicielskich oraz poprawy jakości życia i zdrowia psychofizycznego,
 • Poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pomocy i odpowiedniego wsparcia poszczególnym członkom rodziny.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób chcących uzyskać lub doskonalić kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu – asystenta rodziny (Dz. U. nr 149 poz.887 z 2011r. z późn. zm. Rozdz. 2. Art. 12.1.1a), a w szczególności do:

 • pracowników socjalnych,
 • pedagogów, socjologów, psychologów,
 • kuratorów sądowych i policjantów,

Program studiów:

Program ma charakter interdyscyplinarny. Treści programowe obejmują zagadnienia z zakresu:

 • prawa (w tym rodzinnego, cywilnego, pracy);
 • pedagogiki (w tym wychowawczej, rozwojowej, rodziny);
 • psychologii (w tym rozwojowej, wychowawczej);
 • pracy socjalnej;
 • nauk o rodzinie;
 • edukacji zdrowotnej;
 • lokalnej polityki społecznej;
 • komunikacji interpersonalnej i kształtowania umiejętności interpersonalnych;
 • praktycznych podejść do pracy z rodziną, w tym: diagnozowania potrzeb rodziny, interwencji kryzysowej w rodzinie, mediacji i poradnictwa rodzinnego, metod i technik aktywizacji członków rodziny, edukacji zdrowotnej, kształtowania umiejętności i predyspozycji do wykonywania zadań asystenta rodziny