Diagnoza i terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna) – dla osób posiadających kwalifikacje z pedagogiki specjalnej

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów  do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem i uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z §22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r., poz.1575).

Adresaci studiów

Studia są adresowane do absolwentów uczelni wyższych, którzy posiadają kwalifikacje
z zakresu pedagogiki specjalnej  i  chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej
do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 

Sylwetka Absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu rozwoju emocjonalnego, poznawczego
i społecznego dzieci i młodzieży oraz  występujących jego  zaburzeń. Pozna również sposoby oddziaływania terapeutycznego. Absolwent będzie samodzielnie identyfikował i rozwiązywał problemy edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne oraz współpracował z innymi specjalistami w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjno-terapeutycznej mającej na celu aktywizację dziecka i jego rodziny.

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Program studiów

 • Wybrane problemy z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i psychopatologii
 • Medyczne podstawy pedagogiki korekcyjnej
 • Współczesna diagnoza psychopedagogiczna
 • Organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego
 • Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Diagnoza i terapia trudności w uczeniu się czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
  w nauce czytania i pisania
 • Diagnoza i terapia trudności w uczeniu się matematyki
 • Metodyka zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych i  wyrównawczych dla dzieci w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • Diagnoza i terapia  dzieci z zaburzeniami mowy – logopedia
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Klasyczne i nowatorskie metody i techniki stosowane w terapii pedagogicznej
 • Terapia przez muzykę, sztukę  oraz z wykorzystaniem nowych technologii
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Metodyka pracy z grupą
 • Praktyka  pedagogiczna