Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii

Cel studiów

Podstawowym celem studiów w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej z elementami socjoterapii jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Podczas zajęć słuchacze poznają zasady diagnozowania potrzeb  i możliwości dziecka oraz jego środowiska. Program studiów obejmuje problematykę niezbędną do opracowania i realizowania indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, mającą trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.

Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Adresaci studiów

Propozycja kierowana jest do absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne.

Program studiów

 • Wybrane problemy z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i psychopatologii,
 • Współczesna diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • Pedagogika osób z zaburzeniami mowy – logopedia
 • Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnym
 • Organizacja procesu diagnostyczno – terapeutycznego
 • Klasyczne metody i techniki stosowane w terapii pedagogicznej ( techniki relaksacyjne, polskie modyfikacje metody Bon Depart, metoda symboli dźwiękowych, techniki parateatralne, metoda Kepharta, metoda Weroniki Sherborne)
 • Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pracy terapeutycznej (kinezjologia edukacyjna, trening twórczego myślenia, metody usprawniania pamięci i uwagi)
 • Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Warsztaty socjoterapeutyczne – metodyka,
 • Dynamika małych grup i techniki pracy grupowej,
 • Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji interpersonalnej