Edukacja dla bezpieczeństwa

Cel studiów

Absolwent studiów nabędzie niezbędne kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach studiów podyplomowych realizowane jest szkolenie nadające kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych (przedmiot Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna). Treści programowe szkolenia są zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa adresowane są do nauczycieli, którzy nie posiadają odpowiedniego przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu – „edukacja dla bezpieczeństwa”. Ponadto ich adresatem mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, a zainteresowanych zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających np. pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

Program studiów:

 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa
 • Współczesne zagrożenia
 • Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
 • Media masowe i komunikacja w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Działania ratownicze w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Elementy teorii profilaktyki i terapii zagrożeń
 • Praktyka

Kadra

 • Akademia Obrony Narodowej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu