Edukacja dla bezpieczeństwa

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy studiów do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu ”Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz prowadzenie samodzielnej edukacji w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego.

Adresaci studiów

 • Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”,
 • Woluntariusze organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i prowadzących edukację w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego, wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej,
 • Żołnierze zawodowi, a także żołnierze rezerwy, policjanci, strażacy, funkcjonariusze Służby Więziennej i Straży Granicznej planujący podjęcie pracy w szkole jako nauczyciele przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”,
 • Pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i ochrony dóbr kultury, reagowania kryzysowego oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Program studiów

 • Podstawy wychowania obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa
 • Podstawy teorii bezpieczeństwa
 • Prawo humanitarne i prawne podstawy obrony cywilnej oraz ochrony dóbr kultury
 • System i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego
 • Podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Polityka i strategia bezpieczeństwa
 • Terroryzm polityczny i  terror kryminalny
 • Mediacje i negocjacje
 • Dydaktyka przedmiotowa
 • Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Prawno-organizacyjne podstawy ratownictwa
 • Praktyka

Kadra

 • Akademia Obrony Narodowej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu,

Opiekun merytoryczny studiów

dr Jacek Feduszka – historyk wojskowości XVI-XIX w., Starszy kustosz w Muzeum Zamojskim w Zamościu. W latach 2002-2006 wykładowca z zakresu ochrony zabytków i muzealnictwa na kierunku Ochrona Dóbr Kultury w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, od 2007 roku wykładowca zagadnień historii, kultury polskiej i powszechnej oraz muzealnictwa i etnografii w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu. W latach 2006-2009 wykładowca Studium Pedagogicznego przy INR w Zamościu.

Jego zainteresowania i praca naukowa związane są m.in. z: historią twierdzy zamojskiej i miasta Zamościa (XVI-XX w.), epoki napoleońskiej, polskich powstań narodowych XIX w. (szczególnie: powstania listopadowego 1830-1831 r.), emigracji popowstaniowych XIX wieku, historią i teorią wojskowości (szczególnie: fortyfikacji na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej XVII-XIX w.). Członek honorowy International Napoleonic Society (INS), członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.