Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – dla osób z kwalifikacjami z pedagogiki specjalnej

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością  intelektualną w placówkach specjalnych i integracyjnych oraz prowadzenia rewalidacji w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

Adresaci studiów

Studia są adresowane do absolwentów uczelni wyższych, którzy posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej  uprawniające do pracy
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach specjalnych, integracyjnych oraz opiekuńczo-rewalidacyjnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą o różnych stopniu niepełnosprawności intelektualnej w różnych typach placówek systemu oświaty. Po ukończeniu kształcenia absolwenci będą posiadać przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno-metodyczne w tym wiedzę i umiejętności z zakresu: podstaw edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, medycznych i  psychologicznych aspektów edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,  kulturowych i prawnych aspektów funkcjonowania osób niepełnosprawnych, metodyki nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich etapach edukacyjnych, organizacji
i specyfiki kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, metodyki pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością. W oparciu o posiadaną wiedzę i nabyte umiejętności absolwenci  będą rozpoznawać i diagnozować potrzeby osób niepełnosprawnych oraz planować prace dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą w sposób zapewniający optymalne warunki nauczania i uczenia się.

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Program studiów

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika
 • Edukacja i rehabilitacja  osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej
 • Zespoły zaburzeń wczesnorozwojowych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
 • Metody terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody grupowe z elementami socjoterapii
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka wychowania w internacie i innych placówkach rehabilitacyjnych
 • Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Psychopedagogiczna diagnoza osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praktyka pedagogiczna