Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu w placówkach integracyjnych, specjalnych i innych placówkach oświatowych na wszystkich poziomach kształcenia.

Adresaci studiów

Adresatami oferty są absolwenci studiów wyższych posiadający kwalifikacje pedagogiczne ale nie posiadający przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, którzy chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
i zespołem Aspergera.

Sylwetka Absolwenta

Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych. Po ukończeniu kształcenia absolwenci będą posiadać przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno-metodyczne pozwalające na trafną diagnozę, racjonalne  planowanie oraz skuteczne prowadzenie działań dydaktycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych osób
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Program studiów

 • Pedagogika specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Dydaktyka specjalna- geneza, klasyfikacja, koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego
 • Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej, psychiatrii i psychologii klinicznej
 • Autyzm –etiologia i specyfika rozwojowa
 • Zaburzenia rozwojowe a zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Modele terapeutyczne i terapie wspomagające osób z zburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Integracja sensoryczna i stymulacja zmysłów
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Organizacja opieki, wychowania i edukacji, prawa osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Funkcjonowanie rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz metody wsparcia
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Praktyka zawodowa