Edukacja wczesnoszkolna

Cel stu­diów: 

Celem jest przekazanie słu­cha­czom wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Program studiów spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciel (Dz. U. z 2012 r. poz. 131) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

Ad­re­sa­ci stu­diów:

Na­uczy­cie­le oraz osoby z przy­go­to­wa­niem pe­da­go­gicz­nym pro­wa­dzą­ce lub za­mie­rza­ją­ce pro­wa­dzić kształ­ce­nie dzie­ci w wieku wcze­snosz­kol­nym.

Pro­gram stu­diów:

Pro­gram stu­diów obej­mu­je na­stę­pu­ją­ce przed­mio­ty:

 • Psy­cho­lo­gia edu­ka­cji,
 • Pod­sta­wy edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej,
 • Edu­ka­cja po­lo­ni­stycz­na z me­to­dy­ką,
 • Edu­ka­cja ma­te­ma­tycz­na z me­to­dy­ką,
 • Edu­ka­cja przy­rod­ni­czej z me­to­dy­ką,
 • Wy­cho­wa­nie fi­zycz­ne i edu­ka­cja zdro­wot­na z me­to­dy­ką,
 • Edu­ka­cja pla­stycz­na z metodyką,
 • Edukacja mu­zycz­na z me­to­dy­ką,
 • Za­ję­cia tech­nicz­ne z me­to­dy­ką,
 • Me­to­dy ak­ty­wi­zu­ją­ce we wcze­snej edu­ka­cji,
 • Dia­gno­za i te­ra­pia pe­da­go­gicz­na,
 • Wy­ko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii ITC w edu­ka­cji przed­szkol­nej i wcze­snosz­kol­nej,
 • Prak­ty­ka – edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na

Kadra:

Na­uczy­cie­le aka­de­mic­cy Wyż­szej Szko­ły Za­rzą­dza­nia Ad­mi­ni­stra­cji oraz prak­ty­cy pra­cu­ją­cy z dzieć­mi w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym.

Kie­row­nik stu­diów

dr We­ro­ni­ka Bar­ba­ra Koł­tun – dok­tor nauk hu­ma­ni­stycz­nych w za­kre­sie pe­da­go­gi­ki. Wy­kła­dow­ca Wyż­szej Szko­ły Za­rzą­dza­nia i Ad­mi­ni­stra­cji w Za­mo­ściu, wi­ce­dy­rek­tor  Szko­ły Pod­sta­wo­wej Nr 6 w Za­mo­ściu, na­uczy­ciel edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej.  Kon­sul­tant d/s. edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej LSCDN o/ Za­mość, eks­pert ko­mi­sji eg­za­mi­na­cyj­nych i kwa­li­fi­ka­cyj­nych dla na­uczy­cie­li ubie­ga­ją­cych się o awans za­wo­do­wy, Eks­pert OKE Kra­ków do spraw­dza­nia pra­wi­dło­wo­ści prze­bie­gu spraw­dzia­nu w szko­le pod­sta­wo­wej. Au­tor­ka wielu pro­gra­mów dla uczniów z edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej, pro­gra­mów kur­sów pro­wa­dzo­nych dla na­uczy­cie­li edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej oraz na­uczy­cie­li róż­nych spe­cjal­no­ści w Lu­bel­skim Sa­mo­rzą­do­wym Cen­trum Do­sko­na­le­nia Na­uczy­cie­li Od­dział w Za­mo­ściu. Au­tor­ka wielu pu­bli­ka­cji zwią­za­nych z edu­ka­cją zin­te­gro­wa­ną.