Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)– uzupełniające studia podyplomowe dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki, realizowanego w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli.

Przedmioty realizowane w ramach kursu kwalifikacyjnego będą zaliczone na podstawie przedłożonej dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie określonych efektów kształcenia.

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

Słuchacze zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym). Zdobędą także umiejętność diagnozowania swoich podopiecznych, a poprzez to właściwego planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania osób niepełnosprawnych umysłowo.

Słuchacz, poznając różne metody i formy pracy z dziećmi, będzie potrafił trafnie dobierać je i stosować w pracy ze swoimi podopiecznymi z niepełnosprawnością intelektualną.

Program studiów:

 • Pedagogika specjalna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej
 • Zespoły zaburzeń wczesnorozwojowych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • Metody terapii osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Metody grupowe z elementami socjoterapii
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka wychowania w internacie i innych placówkach rehabilitacyjnych
 • Wybrane elementy arteterapii w pracy  z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza funkcjonalna (psycho-pedgogiczna) osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praktyka pedagogiczna

Kadra:

Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz specjaliści – praktycy pracujący z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym)

Kierownik studiów:

dr Anna Sak – Styczyńska  – wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, pedagog, trener, szkoleniowiec. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki resocjalizacyjnej i socjalnej na WSPTWP w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego IPSiR UW. Studia trenerskie w zakresie: Zastosowanie Psychologicznego Warsztatu Grupowego.

Ma za sobą kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych (m.in. w Lublinie i w Warszawie) oraz jako szkoleniowiec i trener Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli. Twórca i realizator programów szkoleniowych w zakresie umiejętności miękkich: komunikacji, asertywności, rozwijania inteligencji emocjonalnej, profesjonalnej prezentacji, radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, negocjacji, kreatywności, oraz efektywnych zespołów zadaniowych.