Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

Słuchacze zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym). Zdobędą także umiejętność diagnozowania swoich podopiecznych, a poprzez to właściwego planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania osób niepełnosprawnych umysłowo.

Słuchacz, poznając różne metody i formy pracy z dziećmi, będzie potrafił trafnie dobierać je i stosować w pracy ze swoimi podopiecznymi z niepełnosprawnością intelektualną.

Adresaci studiów:

Absolwenci uczelni wyższych posiadający kwalifikacje pedagogiczne.

Uwaga: Osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (realizowany przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli) zapraszamy na przygotowane specjalnie dla nich semestralne uzupełniające studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki.  Czytaj więcej →

Program studiów:

 • Pedagogika specjalna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej
 • Zespoły zaburzeń wczesnorozwojowych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • Metody terapii osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Metody grupowe z elementami socjoterapii
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka wychowania w internacie i innych placówkach rehabilitacyjnych
 • Wybrane elementy arteterapii w pracy  z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza funkcjonalna (psychopedgogiczna) osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praktyka pedagogiczna

Kadra:

Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz specjaliści – praktycy pracujący z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym)

Kierownik studiów:

mgr Barbara Grądkowska – wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu. Doświadczony nauczyciel dzieci, młodzieży i dorosłych. Oligofrenopedagog oraz rehabilitant.