Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Cel studiów:

Celem studiów jest wspomaganie nauczycieli i wychowawców w rozwoju zawodowym w zakresie:

 • przyswojenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą posiadającą specyficzne potrzeby edukacyjne i opiekuńczo – wychowawcze,
 • doskonalenia umiejętności konstruowania programów edukacyjnych profilaktycznych, terapeutycznych i korekcyjno – kompensacyjnych,
 • zapoznania się z wykorzystywanymi metodami aktywizującymi wychowanka, ucznia i nauczyciela w procesach edukacyjnych – specjalnych.

Adresaci studiów:

 • Pedagodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą o specyficznych potrzebach edukacyjnych w różnych placówkach oświatowych, a szczególnie w opiekuńczo – wychowawczych oraz inne osoby zainteresowane omawianą problematyką

Program studiów:

 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Psychopedagogika rozwoju dzieci i młodzieży
 • Podstawy prawne opieki nad dzieckiem i rodziną
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Metodyka i organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wspomaganie rozwoju psychospołecznego  dzieci i młodzieży
 • Formy pomocy rodzinie
 • Praca z dzieckiem z zachowaniami trudnymi
 • Praktyka pedagogiczna

Kadra:

 • Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Kierownik studiów:

mgr Agnieszka Kotowicz  – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz liczne kursy specjalistyczne. Aktualnie pracuje jako pedagog specjalny w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Rzeszowie oraz jako terapeuta behawioralny w przedszkolu dla dzieci z autyzmem. Pełni również funkcję wicedyrektora Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Rzeszowie. W karierze zawodowej zdobyła bogate doświadczenie pracując jako nauczyciel i terapeuta w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych oraz jako wykładowca na specjalistycznych szkoleniach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.