Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

Cel studiów

Studia podyplomowe zorientowane są na przygotowanie do pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, w tym w placówkach resocjalizacyjnych i izolacyjnych,  do prowadzenia działań profilaktycznych, korekcyjnych i resocjalizacyjnych z nieletnimi, młodocianymi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, a także z osobami wykazującymi inne objawy patologii społecznej. Studia mają dostarczyć wiedzy i wykształcić umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym (prawo, pedagogika, psychologia, socjologia).

Adresaci studiów

 •  absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia),
 • funkcjonariusze i pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, przywięziennych zakładów pracy dla skazanych, MOW, MOS,
 • kuratorzy sądowi,
 • funkcjonariusze policji, straży miejskiej,
 • pracownicy innych instytucji rządowych, pozarządowych i organów samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii  społecznej oraz resocjalizacji, pracownicy socjalni,
 • ponadto wolontariusze i pracownicy stowarzyszeń i organizacji zajmujących się  pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, jak i byłym skazanym,
 • inne osoby, które ze względu na specyfikę swej pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym, w tym przestępczości.

* Uwaga – osoby zamierzające pracować w jednostkach podległych MEN zobowiązane są do posiadania przygotowania pedagogicznego

Program studiów

 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami diagnostyki resocjalizacyjnej,
 • Socjalizacja i wychowanie w procesie rozwoju jednostki,
 • Elementy penologii i prawa karnego,
 • Prawne podstawy resocjalizacji, opieki i terapii niedostosowanych społecznie,
 • Elementy kryminologii z wiktymologią i suicydologią,
 • Podstawy psychologii sądowej i penitencjarnej,
 • Teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych,
 • Patologie społeczne i prewencja zagrożeń społecznych,
 • Psychospołeczne następstwa izolacji instytucjonalnej,
 • Resocjalizacja w środowisku otwartym,
 • Resocjalizacja w środowisku zamkniętym,
 • Europejskie standardy więziennictwa – prawo i orzecznictwo w  resocjalizacji,
 • Podstawy psychopatologii i niedostosowania społecznego,
 • Metody psychokorekcyjne w wychowaniu resocjalizującym,
 • Terapia uzależnień,
 • Podstawy prawne i  metodyka pracy kuratora sądowego,
 • Metody diagnozy i terapii pedagogicznej,
 • Probacyjne podstawy resocjalizacji z elementami warsztatu pracy wychowawcy placówki resocjalizacyjnej i penitencjarnej,
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna,
 • Programowanie oddziaływań indywidualnych,
 • Podstawy pracy socjoterapeutycznej,
 • Praktyka zawodowa.