Podyplomowe studia pedagogiczne (Przygotowanie pedagogiczne)

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom niezbędnej wiedzy oraz wykształcenie właściwych umiejętności
i kompetencji w obszarach psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym wymaganych do pracy dydaktycznej
z dziećmi, młodzieżą czy osobami dorosłymi oraz do realizacji kompleksowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, kierunków innych niż pedagogiczne, którzy posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów lecz nie mają kwalifikacji pedagogicznych koniecznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych ma wiedzę psychologiczną, pedagogiczną oraz wiedzę z zakresu dydaktyki
i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające go do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy we wszystkich rodzajach placówek oświatowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Ramowy program studiów

 • Pedagogika;
 • Psychologia;
 • Podstawy dydaktyki;
 • Dydaktyka przedmiotowa;
 • Etyka nauczycielska;
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej;
 • Diagnoza pedagogiczna;
 • Profilaktyka w szkole;
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty;
 • Komunikacja i kultura języka;
 • Emisja głosu;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole;
 • Pierwsza pomoc medyczna;
 • Praktyka pedagogiczna