Rewalidacja indywidualna z terapią pedagogiczną

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (głównie z niepełnosprawnością, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, trudnościami w nauce itp).  w grupach przedszkolnych, klasach szkolnych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz innych placówkach posiadających tego typu zajęcia w swojej ofercie programowej.

Studia Rewalidacja indywidualna z terapią pedagogiczną, uprawniają do prowadzenia rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania oraz opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2015,poz.1115).

Adresaci studiów

Absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Przede wszystkim: nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjne i inne specjalistyczne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych.

Program studiów

 1. Psychologiczne podstawy rewalidacji i terapii
 2. Podstawy pedagogiki specjalnej
 3. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży – organizacja zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych
 4. Psychologiczne podstawy procesów uczenia się z elementami neurodydaktyki
 5. Diagnostyka psychopedagogiczna  i funkcjonalna
 6. Zaburzenia w rozwoju wzroku u dzieci i młodzieży – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
 7. Zaburzenia w rozwoju słuchu u dzieci i młodzieży – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i  wyrównawczych
 8. Specyficzne trudności w uczeniu się – dyslekcja-diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
 9. Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu – metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 10. Niepełnosprawność intelektualna u dzieci i młodzieży – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych
 11. Specyfika pracy z uczniem z Zespołem Aspergera
 12. Metody pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej
 13. Praca logopedyczna z elementami logorytmiki
 14. Nowe technologie w diagnozie i terapii uczniów ze SPE
 15. Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się – warsztaty
 16. Rewalidacja dzieci z zaburzeniami słuchu – trening słuchowy
 17. Usprawnianie psychoruchowe (Orientacja przestrzenna i orientacja w schemacie własnego ciała) – warsztat
 18. Warsztat terapii pedagogicznej
 19. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, diagnoz funkcjonalnych  i programów rewalidacji
 20. Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 21. Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 22. Praktyka

Kierownik studiów

dr Bożena Krupa– wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu,pracownik naukowo – dydaktyczny, kierownik zakładu pedagogiki specjalnej Wyższej Szkoły Przyrodniczo-Humanistycznej w Sandomierzu, psychodietetyk i logoterapeuta, ekspert MEN ds awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE, trener grupowy ART. Wieloletni pedagog i nauczyciel języka obcego w liceum, wicedyrektor szkoły. Autorka programów edukacyjnych oraz licznych publikacji i opracowań badawczych z dziedziny pedagogiki, edukacji i profilaktyki.