Podyplomowe studia pedagogiczne (przygotowanie pedagogiczne)

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych do pracy dydaktycznej. Po ukończeniu cyklu zajęć student otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki, które potwierdza zdobycie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresaci studiów

Studia są  przeznaczone dla absolwentów nienauczycielskich kierunków studiów, chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela. Naukę na studiach mogą również podejmować studenci III roku WSZiA.

Program studiów

 • Pedagogika;
 • Psychologia;
 • Podstawy dydaktyki;
 • Dydaktyka przedmiotowa;
 • Etyka nauczycielska;
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej;
 • Diagnoza pedagogiczna;
 • Profilaktyka w szkole;
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty;
 • Komunikacja i kultura języka;
 • Emisja głosu;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole;
 • Pierwsza pomoc medyczna;
 • Praktyka pedagogiczna.

Kadra

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Kierownik studiów

dr Stanisław Wieczorek – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Pracę doktorską w zakresie psychologii i pedagogiki pracy bronił w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Kijowskim oraz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie ergonomii i psychologii pracy. Autor wielu prac naukowych, w tym podręczników, publikacji w czasopismach naukowych, materiałów szkoleniowych oraz programów kształcenia.  W roku 2004 nominowany przez miesięcznik „Atest” do tytułu najlepszego wykładowcy ergonomii w Polsce.  W 2009 r. laureat Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy.