Surdopedagogika z językiem migowym PJM

Cel studiów

Zdobycie kwalifikacji pedagoga specjalnego – surdopedagoga poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów z dysfunkcją słuchu z SPE w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego. Program studiów został opracowany tak, aby uczestnicy osiągnęli umiejętności porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni – surdopedagodzy w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego
i specjalnego.

Program studiów

Blok I Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

 1. Audiometria i audiologia
 2. Pedagogika specjalna
 3. Surdopedagogika
 4. Psychologiczne podstawy edukacji i rewalidacji uczniów z dysfunkcją słuchu
 5. Terapia pedagogiczna uczniów z dysfunkcją słuchu
 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu
 7. Surdologopedia
 8. Formy pracy z rodziną ucznia z dysfunkcją słuchu

Blok II Dydaktyka specjalna

 1. Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami słuchu w kształceniu zintegrowanym
 2. Metodyka nauczania dzieci z wadą słuchu w nauczaniu przedmiotowym
 3. Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w terapii dzieci z wadą słuchu
 4. Urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy osub głuchych i słabosłyszących
 5. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z deficytem słuchu
 6. Metodyka wychowanie w internacie i świetlicy
 7. Kurs języka migowego PJM