Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – uzupełniające studia podyplomowe dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanego w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli.

Przedmioty realizowane w ramach kursu kwalifikacyjnego będą zaliczone na podstawie przedłożonej dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie określonych efektów kształcenia.

 Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i społecznym.

Podczas zajęć słuchacze praktycznie poznają warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Program studiów obejmuje także poznanie form współpracy z rodziną.

Absolwenci studiów zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W czasie studiów przygotują się do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, organizowanych w przedszkolach i w szkole podstawowej, w tym w specjalnej, oraz  w  innych formach wychowania przedszkolnego, a także w specjalnych ośrodkach  szkolno-wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych,  publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznch, w tym w poradniach specjalistycznych (jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Program studiów:

 • Psychologia rozwoju małego dziecka,
 • Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neonatologii,
 • Pielęgnacja i opieka nad dzieckiem,
 •  Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji,
 • Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju, analiza skuteczności pomocy
 • Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci o  różnych potrzebach edukacyjnych,
 • Współpraca z podmiotami leczniczymi i ośrodkami pomocy społecznej
 • Dokumentacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Metodyka pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i społecznym
 • Metodyka pracy z małymi dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi,
 • Metodyka pracy z małymi dziećmi  niewidomymi i słabowidzącymi,
 • Metodyka pracy z małymi dziećmi z niepełnosprawnością ruchową,
 • Metodyka pracyz małymi dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo,
 • Metodyka pracy z małymi dziećmi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • Metodyka pracy z małymi dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • Praktyka w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju.

Kierownik studiów

mgr Barbara Grądkowska  – Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu. Doświadczony nauczyciel dzieci, młodzieży i dorosłych. Oligofrenopedagog oraz rehabilitant.