Opłaty i bonifikaty

OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 • Czesne za studia podyplomowe zależy od kierunku i może być wnoszone w 4 lub 6 ratach.
 • Na indywidualny wniosek słuchacza czesne może być rozłożone na 10 lub 15 rat.
 • Wysokość czesnego podano na stronach poszczególnych kierunków studiów.
 • Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 25 zł (osoby, które składają dokumenty na więcej niż jeden kierunek studiów wnoszą tylko jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości 25 zł. Opłatę należy wpłacić na konto uczelni:
  95 1500 1807 1218 0000 9586 0000, Bank Zachodni WBK S.A. II Oddział w Zamościu

PAKIET DLA ABSOLWENTÓW WSZiA

 • Osoby, które podejmują naukę na kolejnych kierunkach studiów podyplomowych otrzymują zniżkę w opłacie czesnego:
  • 5% na drugim kierunku,
  • 10% na trzecim kierunku,
  • 15% na czwartym kierunku.
  • Sumaryczna ulga nie może przekroczyć 20% czesnego.
 • Pakiet dla absolwenta nie może być łączony z pozostałymi pakietami.

PAKIET DLA STUDIUJĄCYCH RÓWNOLEGLE NA DWÓCH LUB WIĘCEJ KIERUNKACH STUDIÓW

 • Słuchacze studiów podyplomowych podejmujący naukę na drugim kierunku (w tym samym czasie) otrzymują zniżkę w opłacie czesnego dla obu kierunków w wysokości 10%.
 • Zniżka przyznawana jest na okres, w którym słuchacz studiuje jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów podyplomowych.
 • Zniżka przyznawana jest na podstawie pisemnego wniosku słuchacza i obowiązuje od daty złożenia wniosku (jeżeli wniosek zostaje złożony po terminie płatności raty czesnego, zniżka przyznawana jest od kolejnej raty czesnego).
 • Pakiet dla STUDIUJĄCYCH RÓWNOLEGLE NA DWÓCH LUB WIĘCEJ KIERUNKACH STUDIÓW nie może być łączony z pozostałymi pakietami.

PAKIET RODZINNY

 • „Bonus rodzinny” – 10% zniżki w opłatach – otrzymują małżonkowie i ich dzieci w okresie jednoczesnego studiowania w WSZiA.
 • Pakiet RODZINNY nie może być łączony z pozostałymi pakietami.

Wymienione pakiety nie łączą się ze zniżkami promocyjno-rekrutacyjnymi oferowanymi dla poszczególnych kierunków studiów podyplomowych.